På 1600-tallet var trelasthandel i sterk vekst her i landet. Etterspørselen var stor i Vest-Europa og eksporten, særlig til Holland, foregikk fra steder langs Sørlandskysten og i Oslofjord-området.

Krokholsaga

Nord i Skaubygda i vår kommune var det 1650-årene syv privilegerte kvantumsager. En av dem lå på Krokhol. Helt frem til tiden omkring første verdenskrig var disse sagene i forskjellige Christianiaborgeres eie og kjøpstadsprivilegiene innebar at trelasthandelen var forbeholdt byens grosserere og patrisiere. Skogene ble maksimalt utnyttet, men tømmerdriften førte mye annet med seg. I tillegg til hugst, fløting og kjøring av skurlast var det transport av planker til Christiania.

Sagbruksprivilegiene ble opphevet i 1860 og etter hvert ble vannkraften i de små vassdragene erstattet av dampdrevne lokomobiler som kunne transporteres de tømmeret fantes.

Før og under første verdenskrig benyttet Kråkstad kommune seg av forkjøpsretten til å kjøpe skogeiendommene Vevelstad, Siggerud og Krokhol. Lokomobilen på Vevelstad ble fraktet på jernbanen til Hauketo og trukket videre til Krokhol med hestespann. Den var i bruk til slutten av 40-årene. Da fikk Krokholgrenda elektrisitet og dieselmotoren overtok på saga som da lå ved Krokhol gård. Driften opphørte i1953 og ble tatt i bruk som vognskjul.

Bildet viser den gamle vanndrevne saga som lå ved Sagatun litt lenger oppe i vassdraget. I dag er det bare murene som står igjen, men demningen er intakt og der er det nå fiskedam.

Se mer: Kalender 1996 omslaget.