KloppaKråkstad kommune kjøpte Vevelstad gård i 1912, og ble med det også eier av husmannsplassen Kloppa. Enkefru Anne Oline Eriksen bodde da på Kloppa sammen med sønnen Karl og døtrene Edvarda og Anna, samt fosterbarnet Oscar Hansen. Noen år senere kom også Hildur «Tulla» Lie som fosterbarn til familien Eriksen på Kloppa. Våren 1941, like etter Annes død, ble det istedenfor husmannskontrakt skrevet forpaktningskontrakt mellom Ski kommune og søstrene Edvarda og Anna Eriksen på Kloppa, og med det opphørte også arbeidsplikten. Oscar Hansen ble den siste husmann i Ski kommune, og Reidar Haugen, tidligere skogbestyrer i Ski kommuneskoger, minnes godt han var på Kloppa og hentet forpaktingsavgiften. Da Hildur døde i 1984, var Oskar ikke i stand til å bli boende på Kloppa alene, og flyttet til Solborg bo- og aktiviseringssenter, der han blomstret opp. Hovedhuset på Kloppa var i dårlig stand, og ble revet i 1985 for å hindre at hjemløse flyttet inn.

Husmannskontrakt for Kloppa
Følgende eksempel på en husmannskontrakt er fra 1918, og gjelder husmannsplassen Kloppa under Vevelstad gård. Anne Eriksen Kloppa var ikke skrivefør, og i h p ved underskriften står for (med) iholdt penn.


Underskrevne Kraakstad kommune eier av gaarden Vevelstad, gr. nr. 107, br. nr. 1 av Kraakstad tinglag, har fra 14de april 1918 overlatt underskrevne husmand den under nævnte gaard liggende plads Kloppa paa følgende vilkaar:

1. Pladsen skal dyrkes vel og ikke forringes paa huse eller jordvei. Al gjødsel, som falder, maa brukes paa pladsen. Av avlingen maa intet bringes bort fra pladsen uten eierens samtykke.

2. Husmanden forpligter sig til at opføre gjærder omkring pladsen og til altid at holde dem i forsvarlig stand.

3. Uten eierens samtykke maa husmanden ikke gi nogen tilhold paa pladsen

4. Til brænde faar husmanden ta kvist og stubber i gaardens skog. Trær på roten maa han ikke hugge uten eierens samtykke.

5. Havnegang for de kuer der kan fødes paa pladsen skal husmanden ha i gaardens utmark.

6. I aarlig avgift av pladsen betaler husmanden kr. 175.-, er et hundre og sytifem kroner, inden mars maaneds utgang.

7. Desuten svares 12 dage i aannerne paa egen kost og uten betaling til Vevelstad efter bestyrerens tilsigelse. Akkordarbeide betales efter overenskomst.

8. Med hensyn til opsigelse av forholdet fra nogen av parterne henvises til lovens §12 (opsigelse maa ske inden 29de september og fraflytning 14de april næstefter). Ved fratrædelsen iagttages i tilfælde lovens §13 om varige forbedringer av pladsen. Er der gjort nogen skade paa jorder, gjærder eller huse, maa husmanden da straks yde erstatning. 

Paatræffes jægere i Vevelstad skog, der ikke kan godtgjøre at de har lov til at jage der, eller paatræffes jægere i den ulovlige tid, er det husmandens pligt uopholdig at melde dette til bestyreren. Husmanden eller hans husstand har ingen ret til jagt i gaardens skog uten tilladelse. Det er forbudt at tage fremmede jægere i losi og fremmede hunde i forpleining. Denne kontrakt er utfærdiget i to eksemplarer, hvorav vi beholder et hver.

For Kraakstad kommune
O. Opsand Sigv. Endsjø R. Sundby
Anne Eriksen Kloppa i h p
Husmand


Se mer: "Kulturminner og skogbruk" s 67,
Follominne 1973 s55-60 Allmenningen i Ski av Terje Schou,
Follominne 1997 s56-57 Alfred Gustafsons sti - En kultur-/natursti i Ski av Bjørn Myrvoll,
Kalender 2023