Ski kommunes stolthet – friluftsområdet Gjersenga ved Langen. Store grønne sletter, godt opparbeidet og vedlikeholdt, lyser imot oss. Barn og voksne benytter området, raster ved de store bordene, bader, leker eller padler kano. Stedet var opprinnelig en av sju husmannsplasser under gnr. 92 Gjedsjø gård,  Gjersenga, med br. 5 i Ski (Kråkstad). Den ble utskilt fra gården ved en skylddelingsforretning i 1890, og fungerte sidenGjersenga som eget bruk. Her var bygninger med beite og kulturmark, husene lå lenger opp mot bommen, med jordene nedover mot vannet. Stabburet står der fremdeles, og rester av låvebru og en fint steinsatt potetkjeller er godt synlige.

Helt fra slutten av 1700-tallet har det vært bosetting på Gjersenga som var husmannsplass under Gjedsjø gård. I 1881 ble Edvard Hansen (f. 1851) og kona Thea (f. 1859) første eiere. Det ble drevet både vanlig gårdsbruk med melkekyr, griser, høner, hest og skogsdrift. Gjennom tidene ble det dyrket opp mer jord på Gjersenga slik at samlet areal i 1973 var om lag 180 mål, hvorav 54 mål innmark. Nye driftsbygninger ble oppført i tidsrommet 1915 – 1920. Det ble bygget ny låve med stall og fjøs, potetkjeller og vognskjul på høyden ovenfor der parkeringsplassen er i dag. Skjulet står der fortsatt.

Familien Hansen tok etter hvert navnet Gjersenga etter gården som var vanlig den gang. Edvard døde i 1924 og sønnen Hilmar (f. 1888) og datteren (f. 1885) drev gården videre. Det var strevsomt med uthusene oppe i bakken, særlig for Agnes som hadde ansvar for dyrestellet. I tillegg var moren Thea sengeliggende mye av tiden før hun døde i 1941. Elektrisitet ble først installert i 1938.

På Gjersenga var det svært gjestfritt og familien hadde gjennom årene flere fosterbarn, og tok også imot andre som tidvis trengte et hjem. Hilmar hadde i mange år fast jobb som vedhogger ved Gjdsjø skole til stor glede for elevene, som satte pris på hans mange skøyerstreker.
Da Agnes døde i 1954, ble det slutt på dyrestellet ved Gjersenga. Hilmar bodde videre på gården, i hvert fall sommerstid, inntil han flyttet til leilighet i Ski sentrum der han ble boende i nærheten av fostersønnen Ragnar Kristiansen. Hilmar døde i 1972.

I 1973 kjøpte Ski kommune stedet for å etablere et offentlig bade- og friluftsområde ved Langen. Staten ved Direktoratet for Naturforvaltning medvirket i 1974 til at området ble såkalt «Statlig sikret friluftsområde». Gjersenga omfatter 181 mål med 500 meter badestrand, parkeringsplass og skog- og kulturmark. Speiderne har fått bygge to hytter innenfor området, så de kan nyte godt av de «fasiliteter» kommunen har sørget for. Sommeren 2023 satte kommunen opp Norges første hengekøyepark der.

Se mer: Kalender 2006.