I Ski er det to bygdeborger som begge ligger i Kråkstad samt at det er en i Nøstvedtmarka (i Ås kommune).

Kirkåsen er navnet på stedet for begge borgene i Ski. Folkefantasien har kanskje forbundet rester av steinmurerBygdeborg på Løråsen med forfalne kirkeruiner. Alle bygdens innvånere søkte tilflukt i bygdeborgen dersom farer truet. Det har trolig sognet ca 250 mennesker fra omkring 25 gårder til de to borgene i Ski. Borgene er som regel fra yngre romertid og folkevandringstid i eldre jernalder, - ca 300 - 500 e Kr.

Hjell
 ligger 600 m NØ for Ås gård. Kirkåsen eller Løråsen på Rådim østre er bratt på alle kanter, unntatt mot N, hvor vi naturlig nok finner en 73 m lang steinmur for flere palisader mot N og NØ.  Høyden er en snau halvmeter.

Naturlige hindringer i andre retninger. Arealet e
r ca 8 da stort, og borgen kan ha gitt skjul både for folk og buskap. Bygdeborgene dateres vanligvis til folkevandringstiden. Borgbyggerne har her hatt en lett oppgave. Platået vi står på faller bratt mot alle kanter, unntatt mot nord. Der finner vi en mur, ca to meter bred og 50 cm høy, som utgjør forsvarsverket i den retningen. Denne muren har nok også vært fundamentet for store palisadeverk av tre. Når spisse stokker stakk langt utenfor murverket ble borgen vanskelig å innta for angripere. Bildet viser deler av muren ved bygdeborgen på Kirkåsen/Hjell.

Bygdeborg ved GranerudDet er grovt set to typer borger: forsvarsborger og tilfluktsborger. Denne ved Granerud tilhører de siste. Både beliggenhet og størrelse tilsier det. Det ser ut til at den kunne være bygd med tanke på å romme mesteparten av befolkningen i bygda under overfall. Den er også plassert på en åstopp som ikke kunne sees fra ferdselsveiene gjennom bygda. Men fra selve borgen var det vidt utsyn, og vaktposter ville lett oppdage varselbål fra varder i nabobygdene nord og vest i Follo. På den måten ble bøndene varslet når det var fare på ferde og kunne komme seg i sikkerhet bak palisadeverket på borgen.


Skotbu bygdeborg på Kirkåsen 300 m Ø for tunet på Skotbu (Skodbo) gård, og 100 m SSV for tunet på Hakkenebba. Den har en bratt stigning mot vest, men er ellers temmelig slak. Her er derfor hele åstoppen befestet med murverk i en 
lengde av til sammen 137 m. Utsikten er god mot gården Mørk i S og mot Kråkstad sentrum i vest. Trolig en "veiborg" for vakthold, med et lite areal i forhold til borgen ved Granerud.Bygdeborg i Skotbu


Nøstvedt
Fålesloråsen Ø eller Tømmeråsen, Nøstvedt i Ås er også kalt Nøstvedt-borgen. Borgen var trolig en grenseborg med utsikt mot N over Gjersjøen. Landeveien mellom Oslo og Follobygdene har gått langs Gjersjøen så langt tilbake kildene rekker. 
Terrenget er slakest mot N, hvor vi finner den ca 70 m lange hovedmuren. Det er rester av enda en mur, som er ca 20 m lang. Trolig har inngangen vært mellom disse to murene.


Se mer:
Follominne 1976 s26-32 Bygdeborgene i Follo Av Steinar Sørensen
ØB 24.05.1996 s13 Bygdeborgen ved Høleåsen Av Henning Bergersen
Follominne 2010 s166-167