I Ski er det to bygdeborger som begge ligger i Kråkstad samt at det er en i Nøstvedtmarka.

Kirkåsen er navnet på stedet for begge borgene i Ski. Folkefantasien har kanskje forbundet rester av steinmurerBygdeborg på Løråsen med forfalne kirkeruiner. Alle bygdens innvånere søkte tilflukt i bygdeborgen dersom farer truet. Det har trolig sognet ca 250 mennesker fra omkring 25 gårder til de to borgene i Ski. Borgene er som regel fra yngre romertid og folkevandringstid i eldre jernalder, - ca 300 - 500 e Kr. Her har vi en tegning laget av Steinar Oddløkken fra boka "Kulturminner og skogbruk" som viser hvordan vi kan tenke oss et angrep på en slik borg. 

Hjell
ligger 600 m NØ for Ås gård. Kirkåsen eller Løråsen på Rådim østre er bratt på alle kanter, unntatt mot N, hvor vi naturlig nok finner en 73 m lang steinmur for flere palisader mot N og NØ.  Høyden er en snau halvmeter.

Naturlige hindringer i andre retninger. Arealet e
r ca 8 da stort, og borgen kan ha gitt skjul både for folk og buskap. Bygdeborgene dateres vanligvis til folkevandringstiden. Her en tegning av hvordan det kunne ha vært.


Skotbu bygdeborg på Kirkåsen 300 m Ø for tunet på Skotbu (Skodbo) gård, og 100 m SSV for tunet på Hakkenebba. Den har en bratt stigning mot vest, men er ellers temmelig slak. Her er derfor hele åstoppen Bygdeborg i Skotbubefestet med murverk i en 
lengde av til sammen 137 m. Utsikten er god mot gården Mørk i S og mot Kråkstad sentrum i vest. Trolig en "veiborg" for vakthold, med et lite areal i forhold til borgen ved Granerud.


Nøstvedt
Fålesloråsen Ø eller Tømmeråsen, Nøstvedt i Ås er også kalt Nøstvedt-borgen. Borgen var trolig en grenseborg med utsikt mot N over Gjersjøen. Landeveien mellom Oslo og Follobygdene har gått langs Gjersjøen så langt tilbake kildene rekker. 

Terrenget er slakest mot N, hvor vi finner den ca 70 m lange hovedmuren. Det er rester av enda en mur, som er ca 20 m lang. Trolig har inngangen vært mellom disse to murene.


Se mer:
Follominne 1976 s26-32 Bygdeborgene i Follo Av Steinar Sørensen
ØB 24.05.1996 s13 Bygdeborgen ved Høleåsen Av Henning Bergersen
Follominne 2010 s166-167