Vardehaug ligger på Haugerjordet ved foten av Vardåsen sørvest for Ski sykehus. Vi finner mange automatisk fredede kulturminner i Ski og flere av dem er i nærheten av Vardehaug. Gravfeltet befinner seg i et viktig historisk landskap. Gjenstandsfunn fra steinalderen og spor etter tidlig bosetting, gravminner og skålgroper fra bronse- og jernalder finnes i området.


Skiraet ble dannet ved slutten av siste istid og vi finner flere slike morenerygger i Ski og nabobygdene. Siden havnivået var 200 meter høyere enn i dag, er det på disse tørre morenene at den første bosettingen fant sted. I Ski ble urgården Sander etablert her for ca 5000 år siden. Senere ble såkalte sentrumsgårder skilt ut fra opphavsgården blant annet en gård ved navn Hauger som lå rett nord for raet ved foten av Vardåsen. Dette skjedde antakelig i eldre jernalder ca 300 år e.kr. Det store gravfeltet vi i dag kaller Vardehaug må ha tilhørt Hauger, men av gården finnes det ikke noe igjen. Vardehaug

Vardehaug-feltet ble første gang registrert i 1953 og på nytt i 1978. Området var da i privat eie, men ble senere kjøpt av kommunen og regulert til «spesialområde bevaring». Området ble registrert som kulturminne i 1970. I 1978 ble det registrert ti gravhauger og to rester av gravhauger. I dag er det åtte intakte hauger. Lave voller er det som er igjen av to hauger, og en fremstår som en flat forhøyning. De største haugene har en diameter på 25 meter og er tre-fire meter høye. Det skal også ha stått to bautasteiner på feltet. Skikken med bautasteiner er kjent fra hele jernalderen og har enten vært reist på hauger eller for å markere graver uten haug eller røys.

Ingen av gravene er undersøkt, og ingen funn er gjort som kan bestemme alder. Størrelse og form gir imidlertid en pekepinn om alder. I eldre jernalder var gravene relativt lave mens det i yngre jernalder var vanlig med toppede hauger. Den varierende formen på haugene her tyder på at feltet har vært benyttet som gravplass gjennom hele jernalderen.

Ski Historielag har siden stiftelsen vist interesse for å rydde feltet, men først i 2005 ble det tatt skikkelig tak i arbeidet etter initiativ fra Svein Risdahl. Feltet var da fullstendig gjengrodd og ikke særlig presentabelt. Et stort dugnadsarbeid ble satt i gang våren 2006. Foreninger, Ski skole, kommunen, fylket og enkeltpersoner bidro til å gjøre feltet synlig og presentabelt. Hver vår gjøres en ryddedugnad der Ski skoles fjerdeklassinger deltar. Videre vedlikehold er sikret gjennom en samarbeidsavtale mellom fylket, kommunen og historielaget. Fylket satt høsten 2009 opp en informasjonstavle på feltet som ble høytidelig avduket 1. juni 2010.
Foto Kjell Haug.

Les mer:Follominne 2008 Vardehaug – et samarbeidsprosjekt av Per A. Krogstie.
Kalender 2011