Ski kirke er bygget av stein i slutten av 1100-tallet i senromansk stil. Denne perioden omtales ofte som folkekirkens tid - noe vi ser på antall kirker reist i disse årene.  I tidlig høymiddelalder ble det bygget steinkirker i samtlige hovedbygder i Follo, Nesodden, Ski, Kråkstad og Ås.  Den ble reist på dugnad av hele bygda omkring 1150. Bare døpefonten i kleberstein og en 1600-talls messinglysekrone er igjen av middelalderkirkens inventar.

Den første bebyggelsen man kjenner til i Ski, lå på den moreneryggen der hvor Ski middelalderkirke har ligget siden midten av 1100-tallet. På det mest sentrale stedet i bygda valgte de å bygge kirken.

I hedensk tid har det sannsynligvis ligget et gudehov på samme sted.

Senere ble den gamle kongeveien lagt forbi kirken.

Opprinnelig besto kirkebygget bare av kor og skip. Det sparsomme lyset kom fra vinduer på sørveggen, mens nordveggen manglet vinduer. Det var få sitteplasser i kirken, og det var jordgulv.

Da reformasjonen kom til Norge i 1537, ble kirken lagt inn under staten. I 1723 solgte staten en rekke kirker medSki kirke tilhørende eiendommer, og Ski kirke ble solgt til major Hansteen, Haga i Kråkstad. Først i 1850 ble kirken overtatt av kommunen. Da var den i så dårlig stand at den ble vurdert revet. Men herredstyret bestemte seg for å restaurere kirken, og den fikk da tårn og vinduer i nordveggen.

I middelalderen var både Ski og Kråkstad sognekirker, men etter reformasjonen Ble Kråkstad hovedkirke med Ski som anneks. Etter å ha vært i privat eie en rekke år, solgte daværende eier, Holm Dahl, kirken til kommunen i 1851.

I 1860 ble det utført et både nødvendig og svært omfattende restaureringsarbeid. Da ble vesttårnet bygget, - med tårnfot av stein og den øvre del av tre. Bygningen er fredet. Se foto av Ski kirke.

I 1934 ble det nye sakristiet av naturstein oppført øst for koret. Året etter gjennomgikk kirken sin andre store ombygging. Prekestolen fra 1860 ble erstattet med en ny og flyttet over til sørsiden. (telthus, eksersisplasser V og Ø for kirken)

I kirken står en døpefont av kleberstein som skriver seg fra kirkens middelalderinventar, ca 1150.  Døpefonten har ornamenter innhogd øverst og avløpshull for vannet i bunnen.

Res. kap. Hans Ihlen Nistad måtte i 1952 ha sine gudstjenestelige møter i Menighetshuset mens orgelbygger Jørgensen monterte nytt orgel i kirken.

Våren 1976 fikk Ski kirke en ny grønn messehagel av Ski Bondekvinnelag. Gaven ble mottatt av res. kap. Torstein Fjeldstad.

Før jul 2004 ble det nye kirkeskipet "Martha" vigslet, en fullrigget tremaster bygget av Teddy Andersen i Grimstad.

Restaurering av kirken
Ski kirke gjennomgikk to store ombygginger i årene 1860 og 1935. Kirken et våpenhus av tre ved den vestre inngangen, men dette ble revet ved ombyggingen i 1860. På samme tid ble også de to klokkene flyttet fra takrytteren midt over skipet til vesttårnet. Tårnhjelmen er dekket av kobber og øverst forsynt med en vindfløy. Denne er dessverre blitt ødelagt, men mange vil huske kobberplaten med tallene 1860 var festet til tårnhjelmen. Bildet som er tatt mot koret viser hvordan interiøret så ut før 1934. Etter at dette bildet ble tatt, ble det gjort følgende forandringer i 1935:

Rammen rundt altertavlen som er fra 1860 ble erstattet med en ny. Det samme var tilfellet med alterringen. Prekestolen fra 1860 ble erstattet med en ny og flyttet til sørsiden i skipet. Søndre galleri også fra 1860 ble revet og nytt oppført langs nordveggen. I 1934 ble det bak alteret i koret oppført et sakristi i mur. Bak koret var det en panelvegg for å gi plass til sakristiet. Arkitekten for tilbygget i 1934 var Ole Stein, og det var også han som stod for ledelsen av restaureringen i 1935.

Altertavlen, laget av Th. Holmboe i 1890, er en kopi av Adolph Tidemands original i Bragernes kirke. Den ble skjenket kirken av Marie Rasmusdatter Monsrud. Alterstakene av plett i nygotikk, var en gave fra Maren Helene Ruud i 1888. Fra taket i skipet henger «i sømmelig Messing lysse Crone med 12 armer udj Kirkchen foræret af SL Jørgen Andersson lensmand». Den bærer årstallet 1660. Døpefonten inntil korbuens nordlige side er hugget ut av et stykke kleberstein og formet i romersk stil. Før 1860 var det kun en liten inngang til koret. Den ble utvidet i 1935 og er slik som den er i kirken i dag.

Materialene til tretårnet ble skiftet ut bit for bit uten at tårnhjelmen ble tatt ned. Denne utskiftingen ble gjort på 1980-tallet. Gluggene i tårnet ble erstattet med ribber med netting bak. De to klokkene i tårnet er fra henholdsvis 1579 og 1668. Den eldste ble senere støp om.

Se mer: ØB 04.12.2004 s16-17

"50 hus i Follo" (s46) av Olav Skogseth,
Hilsen fra Follo (s66) av Birger Løvland,
Kalender 1992,
Kalender 2000,
ØB for 18.09.2010 s21-25 for mer stoff om kirkens 850-årsjubileum.

Organist Johan Hansen ble tilsatt ved Ski kirke i 1893. Han bodde ved Gamle kongevei i Nordby, og gikk den lange veien i all slags vær året rundt. Johan Hansen var meget musikalsk, og det ble sørget for at han fikk en solid utdannelse. Fra 1900 og utover ledet Hansen flere sangforeninger i Ski, Kråkstad og Ås. Han arrangerte to store sangstevner i Ski som det gikk frasagn om lenge etterpå.