Kapell-Sander er også kalt Ting-Sander. I den gamle bygdeboka av Østlid om Kråkstad og Ski kan vi lese: «Av eldre nedlagte kirker kjennes bare en, kapellet på Sander.»

Dette kapellet omtales av biskop Jens Nilssøn i hans visitasberetning i 1594 som et lite trekapell, og det sto østenfor husene. Gården har et typisk østnorsk gårdstun vakkert plasert på toppen av Ski-raet. Kapell-sander omtales i gamle skattelister også som Tingstadir, der  bygdetingene ble holdt.

Sandergårdene tilhører ur-gårene i Ski-bygda, og det var langs raryggen jorddyrkerne naturlig slo seg ned. Her var det god avrenning og godt utsyn. Den opprinnelige formen sandar betyr sandjord, og derav også Uppsandar (Opsand) = øvre Sandar, og de hører til de naturbetegnende navnene.

Moreneryggen er et velkjent naturminne for alle skifolk opp gjennom tidene. Sand og grusryggen ble dannet under siste istid, og denne landskapsformen har i mer enn 10.000 år vært en viktig del av Ski sin identitet.

Fra bøkene vet vi at i 1706 tilhørte Kapell-Sander Lars Jørgen Drømtorp som hadde kjøpt den av «den høifornemme matrone Birte Christophersdatter i Cristiania». I mai 1791 kjøpte lensmann Michael Hansen gården, og senere tilhørte den lensmann Mickelsen. Så i 1854 kom lensmann Arne Severin Colbjørnsen fra Grue, og han virket som lensmann i 40 år. Deretter overtok sønnen Thorstein, og i 1913 overtok barnebarnet Arne Kolbjørnsen. Deretter fulgte Klara og Halvor Auestad som drivere. Nå i 2019 er det Arne Auestad som eier Kapell-Sander.

Waldemar høy der Ski Historielag holder til ble skilt ut fra Kapell-Sander i 1888, og Kapelldammen ble anlagt av jernbanen i 1905 for å skaffe vann til lokomotivene. 

Ferdselen før jernbanebyggingen i 1879 fulgte moreneryggen i tusener av år, og i jernalderen markert med en rekke gravhauger fra jernbaneskjeringen ved Waldemarhøy og østover til middelalderkirken og videre østover.

I Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2007 - 2018 er landskapet langs Ski-morenen vurdert som kulturmiljø / kulturlandskap av nasjonal verdi. Foto av Chr. Olsen.

Se mer: Kalender 2019.