Posten ligger ved en steinsetting. Vi hører vannmassene passerer gjennom et rør under oss. Vi er ved Sagbekken, bekken som renner ut fra Karlsrudtjern, drar vestover ned Sagdalen mot Slora, havner i Fosstjern og derfra videre mot Oslofjorden.Demningen i Sagbekken

Steinsettingen vi står ved er restene av en demning som skaffet vann til en oppgangssag lenger nede i bekken – Mørksaga. Rester av denne kan fremdeles beundres! Helt fra midten av 1700-tallet har det vært saget tømmer her ved Sagbekken. Navnet på en plass like ved, Dammen, forteller om virksomheten her. Ser vi på høydekurvene i kartet vi har med, ser vi at demningen ville kunne samle store mengder vann – noe som var nødvendig for vannsagas kapasitet.

Vannsaga ble kjent og tatt i bruk i Norge allerede på 1500-tallet, og noen av de første vannsagene ble etablert i Sørmarka, (Siggerudsaga er fra 1520). Driften ble lenge regulert ved at sagene fikk tillatelse til å sage et visst antall bord – såkalte kvantumssager. Bekken og vannrettighetene her tilhører Mørk (Hougen) gård i Ski, nåværende eier er Halvor Mørck. Forfedrene har nyttet saga på forskjellig vis. På 1850-tallet ble det en oppsving ved at en mann som giftet seg til gården hadde bred erfaring med tømmer og sagdrift. Han kjøpte opp skog på rot og fraktet det frem til saga.

Vannsaga var i drift frem til ca. 1910–15. Da ble saga flyttet nærmere gården og man gikk over til motorisert drift.