Andre skoler i Ski

Sogneprest Jacob Stub ledet den første skolekommisjonen tidlig på 1700-tallet. Sønnen til Jacob Stub het Lars og ble den første skoleholder i Ski. To skoleholdere ble ansatt, og reiste rundt mellom bygdene og holdt skole.

I 1827 ble det innført skoleplikt for alle norske barn. I Kråkstad fast skole fra 1844, på Langhus og Kontra ble det halvfast skole fra 1852.

Skogbygda omfatter det som i dag er skolekretsene Siggerud, Gjedsjø og Langhus. Før de faste skolenes tid var Skogbygda delt i to omgangsskolekretser: En fra Roås og Holm på Langhus i sør til Krokhol i Siggerud i nord. En annen fra Grøstad og Nes i Gjedsjø i sør til Fjeld i Siggerud i nord.

I Skaubygda fortsatte de med omgangsskole fram til 1859. Da kom den første faste skole i Sagstua ved Krokhol. Kråkstad herred tok et krafttak for skolevesenet i 1860-årene da det ble bygget folkeskoler både på Langhus, Siggerud og Gjedsjø.

Høsten 1950 satte skolestyret fram forslag om frivillig framhaldsskole i Ski. Nabokommunene var interesserte, og skolen skulle starte opp i oktober etter innhøstingen, og på grunn av plassmangel med ettermiddagsundervisning.

ØB melder 1952 om stor søkning til framhaldsskolen.

Daglønnen for elever som i høstferien (potetferien) tok opp poteter, ble foreslått til 6 kr og kosten. Det ble samtidig frarådet mot søndagsarbeide (ØB 22.09.1952).

Skoler i Ski

Bjerke skole ligger helt syd i Kråkstad-bygda. Den første skolen her ble tatt i bruk i 1871 og eksisterer ennå. Den ble en periode brukt til bolighus, men brukes nå av 4H til diverse aktiviteter. Den første læreren på Bjerke skole het Johs. Frogner. Han holdt 24 ukers skole og fikk 36 spd. i årlig godtgjørelse.

Under arbeidet med Holt bro i 1905 fant man i elvebunnen en steinblokk. Lærer Johannes Frogner betalte 5 kroner for den, og fikk den braktBjerke skole opp til gamleskolen på Bjerke. Steinen skulle være en minnebauta for selvstendighetsverket 1905. Han fikk liten glede av bautaen. Etter å ha vært i Kristiania 25. oktober for å se kongeinntoget, døde han kort tid etter hjemkomsten. Steinen står nå ved flaggstangen på lekeplassen ved nyskolen med inskripsjonen: 7. juni 1905 13. august J. F. (Se mer: Kalender 2005 juni)

I 1931 ble det oppført en ny bygning til skolebruk. Her var det 2  undervisningsrom, sløydsal, lærerrom og en mindre leilighet. Bygdekunstneren Petter Berg (1888-1979) har laget et stort veggmaleri i ett av rommene på skolen.

Den nye skolen hadde elever fra alle årsklasser fra 1932 til 1963.

Lærer Grødahl anmodet i 1953 skolestyret om å få orden på skolens drikkevann. Den fikk helsefarlig vann fra en åpen brønn uten overbygg!

I 1954 arbeidet lærerne Grødahl, Veidal og Bergene ved skolen.

På 60-tallet var Bjerke skole redusert til småskole/grendeskole.

Fra 1959 har elever fra 4. - 6. klasse gått på Kråkstad skole. Helt stopp ved skolen ble det i 1968 da Ski kommunestyre enstemmig vedtok å overføre samtlige elever til Kråkstad skole.

På 1970-tallet var det i gang arbeider med å klargjøre skolen som utgangspunkt for ekskursjoner og leirskolevirksomhet som ledd i skolenes opplæringsprogrammer.

Senere har skolebygget fungert som et grendehus og midtpunkt i Bjerkekretsen når det gjelder kultur- og fritidsaktiviteter. I annen etasje står det fullt opp med vever. Vevstua har møter hver mandag. I rommet ved siden av finner vi øvingslokalet for et av Kråkstads rockeband, - og Bjerke 4H har sine møter her.

Men nå i 1999 vil kommunen selge skolen for å bøte på svikten i årets skatteinngang.

Blåveiskroken naturbarnehage har lokaler her i 2003.

Se mer:
"Kråkstadboka", bind I og Ski skolestyres veiledningstjeneste
Østlandets Blad 26.01.1999 (salg av skolen)
27.01.1999, 19.03.1999
16.06.1999
28.02.2000 (skolekorps)
10.07.2001 (klassebilde)
07.01.2002 (klassebilde)
08.08.2002 (klassebilde)
14.11.2002 (skolebilde 1899)
05.03.2003 (skolebilde 1941/42)
Kalender 1986 mai (skolekorps)
1992 mars
ØB 24.02.2003 (skolekorps 1949)
04.08.2003 s33 (elever 1899)
15.08.2003 s37 (snekkerskole 1935)
26.08.2003 s37 (elever 1966)
06.10.2003 s33 (første skoledag 1964)
24.11.2003 s37 (elever 1939)
05.01.2004 s33 (elever 1906)
Kalender 2003 oktober, Kalender 2005 mai.

Bøleråsen skole
Ny skole

Drømtorp videregående skole
Ny skole

Finstad skole
Skolen ble bygget i 1970 og tatt i bruk fra januar 1971. Den var da en delvis åpen skole med to storklasserom - eller landskap - som hver kunne romme tre klasser.

Skoleåret 1976/77 hadde skolen 19 lærere og ca 450 elever med i snitt 25 elever i hver klasse. Bjarne Cristensen var rektor og Gunnar Kvikne undervisningsinspektør.

Follo barne- og ungdomsskole
Follo barne- og ungdomsskole er en interkommunal spesialskole for elever med generelle lærevansker.

Skolen ble tatt i bruk i 1969. Elevene kommer fra samtlige 7 kommuner i Follo-regionen: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås.

Elevene bor hjemme og reiser til og fra skolen daglig.

I 1976 hadde skolen 85 elever og 22 lærere. Einar Tørstad var rektor.  Nå har skolen ca 40 elever. Eva Bratlie er rektor.

Skolen tar gjerne mot besøk, men ring på forhånd. Adressen er St. Hansveien 9 Ski.   Tlf.nr.: 64 91 39 50.

Er nå flyttet til Langhus.

Follo Landbruksskole
Skolen lå ved dagens avkjøring til Folloveien og ble opprettet i 1922 av Wilhelm Dietrichson (1880-1949) fra S Finstad. Dette var en vinterlandbruksskole som i de tre første årene leide lokaler i den da nye Samfunnsbygningen. Sommeren 1925 flyttet skolen inn i egenFollo landruksskole skolebygning på Finstads grunn. Dietrichson feiret sølvbryllup på skolen i 1933. Dietrichson døde i 1949. Per Tuft var i mange år fast lærer ved skolen. Skolen var i drift til 1961, men lokalene ble senere brukt til industriell virksomhet og lager.

Et utsnitt av foto tatt av fotograf Nilsen ca 1930 viser Follo Landbruksskole i Ski.

Skolen feiret i 1980 sitt 50-årsjubileum. Her et foto av de staute jubilanter.

Se mer: Follominne 1983 side 52-79
Bygdebok (Østlid 1929) s474
ØB 26.02.2003 s33 (gamle minner)
Kalender 1997 februar.

Gjedsjø skole
Det eldste skolehuset ble bygget og tatt i bruk 1863, og i 1892 og 1955 ble det reist nye tilbygg.

Lærer Erie Torp var tilsatt som lærer ved skolen fra 1900 til 1926.

I 1870 var det 89 elever ved skolen og fra høsten 1952 ble skolen 3-delt, i 1958/59 var skolen 4-delt med 53 elever, og i 1988 var det bare 12 elever. Skolen med 9 elever ble nedlagt fra 22.06.1990.

Hebekk skole
Skoleutbyggingen er alltid blitt regnet for en viktig sak her i bygda. Gamle skoleanlegg er utvidet, og nye er kommet til etterhvert som behovet meldte seg. 16. april 1963 fattet Ski skolestyre vedtak om at barneskole nummer to i Ski sentrum skulle bygges. Første spadestikk ble tatt 3. juni, og 18. august samme år ble de første 6 klasserom tatt i bruk. I løpet av skoleåret var første byggetrinn ferdig med 8 klasserom, formings- og heimkunnskapsavdeling. Unge Hebekk barneskole i Ski åpnet dørene i 1964, og vil altså feire 35-årsjubileum høsten 1999.

Høsten 1969 kunne 2. byggetrinn med gymnastikksal med scene og to klasserom tas i bruk.

Skolen var i 1976/77 en fulldelt barneskole med to paralleller og 340 elever, 15 lærere og med Torger Nore som rektor.

Se mer: Kalender 1989 desember.

Kontra skole
Skolen ble bygget av murmester O. A. Brække, og kostet 42 000 kr med 8 klasserom, sløydrom i kjelleren og leilighet i 3dje etasje.

Da nye Kontra ble bygget i 1912, fikk skolekretsen 7-delt skole. Da var det følgende lærere ved skolen: Lærer og kirkesanger Mads Skotner, lærer (og senere redaktør i ØB) Harald Holmås og lærerinne Sigrid Kråbøl. Kontra var Skibyens eneste folkeskole til lenge etter krigen.

Det har alltid vært full virksomhet i "nye" Kontra i alle de årene skolen har stått, og det blir spennende å se neste kapittel.

Etter det første skoleåret på Kontra skole i krigsåret 1943/44 samlet lærerinne Hanne Clausen elevene fra klasse 1a til en hyggelig avslutning på Gamle Kontra. Det som i dag er asfaltert parkeringsplass, var da grasslette bare med en gangstripe på skrå fram til porten i kirkegårdsgjerdet. Hanne Clausen var først lærerinne ved Gjedsjø skole i tre år og kom til Kontra skole i 1924. Hun bodde hos familien Sigurd Sjølie på Fagerli i Nordbyveien 9 til rett før 1940 da hun fikk leilighet på Gamle Kontra. Seinere var hun lærer ved Ski skole da denne sto ferdig i 1954 til hun gikk av med pensjon i 1958.

I 1952/53 var det 15 klasser ved skolen, mot 13 året før, og stort behov for utvidelser. Egil Rosendahl Jensen var skolestyrets formann i denne perioden.

Da Ski skole ble bygget 1954, ble Kontra framhaldsskole. Senere ble den yrkesskole for handel og kontor. Etter en tid het den så "Kontra videregående skole". I nyere tid er den blitt Kulturskole.

Se mer: Hilsen fra Follo (s64) Av Birger Løvland
Kalender 1998 mai
ØB 24.01.2003 (gamle minner ... elever 1913)
28.03.2003 (gamle minner ... 7.kl 1941)
01.02.2003 (gamle minner ... 7.kl 1949)
18.01.2003 (gamle minner ... skolen 1945)
Kalender 2012 aug.

Langhus skole
Det første skolehuset på Langhus ble bygget i 1863. Den neste bygningen er fra 1930.

Fortsatt bare 5-deling av skolen i 1952. I 1960 ble det igjen behov for enda et bygg.

Skoleåret 1976/77 hadde skolen 167 elever, 8 lærere og Harald Manheim som rektor. Videre nybygg i 1980, 1990 og 2003.

Den eldste bygningen fra 1863 huser i dag et lite, men innholdsrikt skolemuseum for hele kommunen.

Se mer: Kalender 1993 juni,
ØB 09.04.1997 s14 (skolemuseum),
29.08.1997 s12-13 (tannhelsetjenesten),
30.04.2001 (elever ca 1913),
09.03.2002 (elever 1924), 
27.06.2002 (elever 1928),
27.04.2002 (elever 1932),
09.11.2002 (gamle minner musikkorps 1939),
21.11.2002 (gamle minner 7. kl 1943),
28.12.2002 (gamle minner 7. kl 1946),
05.11.2002 (gamle minner 7. kl 1947),
11.03.2003 (gamle minner 7. kl 1951),
13.11.2002 (gamle minner 7. kl 1954),
15.01.2003 (gamle minner 7. kl 1955),
10.12.2002 (gamle minner 100 år 1963),
11.02.2003 (gamle minner 100 år 1963),
12.03.2003 (gamle minner 100 år 1963),
Kalender 2008 april.

Mørk Skole
Navnet Mørk skole fikk den fra Mørk gård hvor det fra 1860-årene hadde vært skole i bryggerhuset /drengestua.

I 1861 ble Mørk og Bjerke skolekretser opprettet og siden kom Hjell (1879). Den nye folkeskoleloven av 1889 krevde mer tidsmessige og romslige skoler, og man bygget derfor først ny skole på Mørk i 1897. Den kostet 5000 kroner og hadde to skolerom og en lærerleilighet. Den første skolebygningen lå nord for Mørkveien. Første etasje inneholdt to små undervisningsrom samt et bittelite kombinert kjøkken og lærerværelse. I annen etasje var det en leilighet for lærer eller vaktmester.

I 1970-årene stod skolen i fare for å bli nedlagt. Bygdefolket har flere ganger måttet kjempe for skolen sin mot forslag om nedlegging.

Skoleåret 1976/77 var Mørk en fådelt skole med bare 14 elever, og hadde felles rektor med Kråkstad skole (Charlotte Kolstad).

Utbygging på Røisfeltet førte til behov for ny skolebygning. Den ble påbegynt i april 1979, og tatt i bruk i 1980.

Se mer:
Kalender 1994 mai,
Slektsveven nr 1 - 2002 s10, Ski slektshistorielag,
Litt om gården Røis i Skotbu Av Karin Linnerud,
ØB 28.12.1998 s7 (flytte elever til Kråkstad),
02.05.2001 (gamle minner 1901)

Siggerud skole
Sagstua i Krokhol var i bruk som Siggeruds første skolehus i tiden 1859-1863, men selve bygningen er nok eldre. Med skoleloven av 1860 ble det innført faste skoler over hele landet, som Siggerud hadde hatt siden 1859. Men det var i leide lokaler. I 1999 ble det på Brusaga avduket en minnestein, en halv kvernstein fra Krokhol, Til minne om den lange og vanskelige skoleveien fra Siggerud til den første faste skolen i Sagstua ved Krokhol.

Skolehusene på Langhus og Gjedsjø ble bygget i 1863; og Siggeruds første faste skolehus sto ferdig året etter, - i 1864 med 51 elever det første året. De fleste elevene kom fra Fjell og Krokhol, men siden nytt kirkebygg allerede var bestemt (1855), ble også skolen plassert her. Denne bygning er nå revet.

Skolen i dag består av tre bygninger som utgjør en enhet. Den eldste delen ble bygget i 1932. Neste byggetrinn kom i 1962. Småskolepaviljongen ble bygget i 1968 og Siggerud Daghjem i 1969.

I 1976 hadde skolen 16 lærere og 16 klasser med til sammen 385 elever. Torfinn Bøe var rektor og Kjell Overrein undervisningsinspektør.

Siden 1983 har 7. årskull i Siggerud fått sitt skoletilbud ved Siggerud skole (ungdomsskole).

Se mer: Kalender 1989 desember,
ØB 06.09.1999 s8,
ØB 30.12.2002 (gamle minner elever 1928),
Kalender 2004 august

Ski Skole
Skolen er oppført i fire byggetrinn. Klasseromsfløyen er fra 1954 og har 19 rom. Det andre byggetrinnet består av gym.sal, svømmehall og vaktmesterbolig (nå helseavdeling). Neste byggetrinn inneholder spesialrom og kontorer. Siste byggetrinn har bl a rom for skolefritidsordningen (SFO).

I 1976 hadde skolen 23 lærere og 380 elever. Erik Kinneberg-Bråten var rektor og Per Krosshavn undervisningsinspektør.

Snekkerskolen på Kråkstad
Arbeidsskolens forløper var snekkerskolen fra 1932. Det året tilskrev 21 arbeidsledige ungdommer i Kråkstad kommunestyret om å sette i gang arbeid for den arbeidsledige ungdommen så snart som mulig. Kommunestyret bemyndiget skolestyret til å igangsette et 24 ukers kurs i snekkerlære for konfirmert ungdom i den gamle skolestua på Bjerke skole. Formålet var å lære bygdas ungdom opp til nevedyktighet og selvhjulpenhet. I 1935 flyttet snekkerskolen til den nye bygningen mellom Samfunnshuset og Pleiehjemmet, som i dag er blitt hus for barnehagen. Snekkerskolen var 1-årig med mulighet for et 2. påbygningsår. I 2. etasje var det husmorskole/ husstell / skolekjøkken for jentene.

Verkstedveien skole
Ny skole

Vevelstadåsen skole
Skolen startet opp høsten 1975 med 5 klasser. Neste høst var det 11 lærere og 200 elever fordelt på 10 klasser, og med Ingrid Eide som rektor.

Skolebygningen har en fleksibel planløsning som innbyr til åpen pedagogikk og varierte gruppestørrelser.

I underetasjen ligger gym.avdelingen, musikkrom, formingsrom og helseavdeling.

Se mer: ØB 22.05.1999 (25 år siden).

Vevelstad ungdomsskole
Skolen ligger i nær tilknytning til boligområdet på Vevelstadåsen, og ble satt opp i 1973. Skolen hadde i 1976 nær 35 lærere og ca 400 elever. Jon Henden var rektor og Sven Karlsen undervisningsinspektør.

De tre første årene tok skolen også elever fra Finstad i tillegg til elevene fra Langhus og Siggerud.

Etter noen år ble den ungdomsskole bare for Langhus-området. Vevelstad ungdomsskole er bygget med sikte på at den samtidig skal fylle en rekke samfunnshusfunksjoner, med folkebibliotek, svømmehall, en stor kantine, et auditorium for foredrag, møter osv.

Undervisningsarealene har en planløsning som gir mulighet for å veksle mellom klasseromsundervisning og undervisning i åpne arealer. Vevelstad ungdomsskole stod ferdig til skoleåret 1977/78. 13 klasser flyttet inn og Ski ungdomsskole ble betydelig avlastet.