Medlemsmøte - årsmøte

I henhold til Ski Historielags vedtekter § 6 innkalles til årsmøte.

"Årsmøtet er Ski Historielags øverste myndighet. Medlemmene avholder årsmøtet i løpet av første kvartal hvert år og innkalles av styret med 3 ukers varsel. Innkallingen med dagsorden og dato for frist for innsending av saker til behandling sendes medlemmene til kjente e-postadresser eller pr post. Med innkalling til årsmøtet følger styrets årsmelding, saker til behandling som foreligger, adresse til valgkomiteen og historielagets vedtekter. Valgkomiteens innstilling, regnskaper og revisjonsberetning omdeles på årsmøtet. Frist for innsending av saker til behandling på årsmøtet er 2 uker før årsmøtet avholdes. For saker til vedtektsendringer gjelder 4 uker, og styret må varsle om årsmøtet i tide."

Dagsorden på årsmøtet:

• Åpning av årsmøtet. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

• Konstituering av årsmøtet med valg av møteleder, referent og 2 protokollvitner

• Styrets innstilling til årsberetning.

• Regnskap og revisors beretning.

• Saker til behandling.

• Valg av styre, revisor, valgkomite og andre komiteer og utvalg.

Styret velges av årsmøtet og består av minst 5 medlemmer. Styrets leder velges særskilt for ett år og styremedlemmer velges for to år om gangen, om ikke årsmøtet under dagsorden punkt 6 bestemmer noe annet.

Med funksjonstid for ett år velges: Minst 3 varamedlemmer til styret som første, andre og tredje varamann og 2 revisor med 1 varamann.

Med funksjonstid for to år velges: Valgkomite på tre medlemmer (vedtektene § 7)

Frist for mottak av saker til behandling på årsmøtet settes til 4. mars 2024.

Saker til behandling sendes på e-post til ski.historielag@gmail.com eller ring til styret ved styrets leder Trond Simarud tlf. 905 79 007.

Mottatte saker til behandling blir om mulig distribuert på e-post og foreligger på årsmøtet.

Vedlagt følger styrets Årsmelding og vedtekter. Vennligst les igjennom årsmeldingen før årsmøte. Årsmeldingene fra komiteene vil kun bli omtalt på årsmøte.

Valgkomiteens innstilling vil være klar før årsmøtet og blir sammen med styrets regnskap omdelt på selve årsmøtet.

Har du forslag til medlemmer av styret. Kanskje du selv har lyst til å delta i lagets arbeider, ta kontakt med valgkomiteen;

Sidsel Kandahl telefon 995 00 545, Jan Sjølli telefon 480 70 928 eller Aksel Roksti telefon 906 62 118.

Forslag på kandidater kan selvfølgelig også fremmes direkte på årsmøtet under valget.

Vil du bli med i en komitè, ta kontakt med en av styrets medlemmer.

Detaljer

Dato mandag 18. mars 2024
Klokkeslett 19:0021:30
Kalender Åpen kalender

Sted

Navn Svingen kafé og aktivitetssenter
Adresse
Rådhussvingen 3
1400 Ski