Veier generelt

Tråkk, stier, ride- og kløvveier ble kalt "allfar". De gikk helst over tørt land og høydedrag. Ofte bratte bakker, - for det var lettere for hesten å gå rett opp og ned enn i skrånende terreng.

Les mer

Kirkeveiene

Folk flest, særlig husmannsfolk og ubemidlede, måtte ta beina fatt i gamle dager når de skulle forflytte seg. Kirkefolket gikk fra alle kanter av bygda til den nærmeste kirken.

Les mer

Den Fredrikshadske kongevei

Den Fredrikshaldske kongevei var hovedvei fra Christiania gjennom Sverige og til unionsadministrasjonen i København. Den har vært i bruk som sti og ridevei helt fra bronsealderen. I vårt område delte kongeveien seg i østre og vestre trase ved Haugbru rett etter Tussebekken. Den vestre trasen gikk mot Ås og ut av vår kommune. Den østre trase gikk fra Haugbru - Kontra/Ski kirke - Nordre Ski. Ved Nordre Ski delte veien seg på nytt i østre og vestre linje.

Les mer

Ny kongeveibru over Dalsbekken

Akershus fylkesvegkontor ønsket at den Fredrikshaldske kongevei gjennom Follo skulle settes i stand som historisk veistrekning, og som moderne gang- og sykkelvei. I første omgang gjaldt dette veien gjennom Nøstvetmarka, - strekningen mellom Haugbro og Gårdmannsbråten. Einar Aas jr. har samtalt med to av brubyggerne John Eivind Johansen og Håkon Karlström.

Les mer