Det ble ved kongelig resolusjon i 1791 bestemt at alle kopanisjefer i Norge skulle få sjefsgårder av kongens eller benefisert gods. «Hovedhensigten med de efter Rescriptet af 2den September 1791 til Compagnie Cheffs Boliger ved de norske Regimenter udnævnte Bøxlegårde gaaer ikke egentlig bderhen, at Compagnie Chefferne skulde derved tilflyte Forøgelse i deres Indkome, men fornemmeligenat de ved denne Indretning maatte blive betrygget efterhaanden at faae sikker Bopæl i Compagnie Districterne..». En slik sjefsgård var på 1800-tallet den typiske bolig for en kompanisjef som hadde tittelen kaptein eller rittmester i kavaleriet. Kapteinsgård eller sjefsgård er en betegnelse på en slik gård. Livet på en Kapteinsgård er for øvrig beskrevet i Jonas Lies verk Familien på Gilje. Foto Grunde Vale.

I Kråkstad var Vål gård en slik gård. I de eldste tider ryddet folk jorden ved å brenne trærne da de ikke hadde redskap til å felle trærne på annen måte. Et slikt stykke land som var avsvidd der stubbene sto igjen, ble kalt en «våll» og navnet Vål er avledet av dette. Vål ble utlagt som kapteinsgård for det follaugske kompani i 1820, og Kaptein Blichfeldt overtok gården etter at den gamle brukeren Vebjørn Svendsen flyttet til svigersønnen på Rød i Kroer. Blichfeldts etterfølger på Vål var kaptein Munch i 1860 – 70 årene. Etter han ble gården brukt av forpaktere fram til 1900 da den ble privat eid. 

Christian Blichfeldt (1784 – 1875) var en norsk offiser, toller og stortingsmann. Blichfeldt var født i Danmark. I 1808 kom han til Norge, og han ble sekondløytnant i Oplandske infanteriregiment, premierløytnant året etter, og fra 1819 var han kaptein i 1. akershuiske infanteribrigade. I 1826 ble han konstituert matrikkelkommissær i Aker og Follo. Fra 1832 var han medlem av matrikkelkommisjonen for Norge. Siden 1839 var han tollkasserer, først i Holmestrand, deretter fra 1846 i Drammen. Han forlot dette embetet i november 1874 nitti år gammel. Blichfeldt var 3. representant fra Akershus på Stortinget i 1830, og var da blant annet sekretær i kjøpstadkomiteen. Stortingsrepresentant på ny i 1845 for Holmestrand og medlem av militærkomiteen. Under tiden i Holmestrand var han ordfører 1841 – 44.

Kaptein K. F. Kase fikk kongelig skjøte på den for 40.000 kroner. I 1903 ble gården skjøtet til Hans Navestad, og i dag er det et av hans barnebarn som driver gården.  De fleste av sjefs-/kapteinsgårdene ble solgt i 1850 – 60 årene, mens Vål altså ble solgt i 1900. Nærmere informasjon om Vål gård er tilgjengelig på nettstedet chefsgaarden.no.

Se mer: Kalender 2019.