Historiker Terje Schou viser med kart og klar dokumentasjon i boka om Ski og Kråkstad, bind 2 om Middelalderen, at gården Sander var urgården i Skibygda. I begynnelsen av jernalderen var Sander blitt oppdelt i 10 gårder, og ved utgangen av eldre jernalder (år 1350) var antallet steget til ca 30 gårdsbruk. Etter biskop Eysteins jordebok (den Røde bok) ble Sander delt etter himmelretninger til Østsander og Vestsander (omkring år 1400). Østre Sander var fullgård, og ble kirkegods. I 1725 solgteSentrumsgården Sander kirkeeieren, major Hansteen den delen av Sandre østre som tilhørte kirken, og gården ble igjen alminnelig bondegods. Av papirene som følger gården ser vi at i 1899 selger enkefrue Anne H. Drømtorp (Rullestad gård) til Jørgen Strøm. Lars Samuelsen kjøper i 1907 og selger til J. E. Stortrøen i 1912, og deretter i 1917 kjøper Sig. Samseth, som i 1918 selger videre til Andreas Norum. Det praktfulle huset er et såkalt kjernehus, og ble bygget omkring1830, men dessverre har man ved grunnmursrestaurering gjort feil ved fuktsperrene slik at det har oppstått store råteproblemer i gulv og bærebjelker. Fjøset på gården ble tatt ned i 1956, hønsehuset i 1960 og låven brant i 1964. Av sønnene til Andreas og Kjerstine, tok Sverre og kona Else (født Lie) over gården fram til Sverre døde 18.mai 1994. Deretter kom de tre barna Anne Marie, Arne og Ingar inn i bildet. Arne som ble født i 1949 bor fortsatt på gården, og overtok i 1983 med familie og barn. De gamle jordveiene ned mot idrettsanleggene i Ski Idrettspark er bebygd med småhus, og der låven lå står nå en boligblokk og en lavere i øst. Arealet ved Idrettsparken med baner, hall, klubbhus og treningsområder har tilhørt Sander østre. Et meget viktig tilbud til helse og trivsel for gamle og unge i «Ski-byen». Østre Sander ligger på toppen av sandryggen som benevnes Ski-raet (Ski-morenen), og er dannet under siste istid. Tunet er omgitt av store, gamle trær og et par gravhauger fra jernalderen, som gir oss følelsen av å være på en spesiell og historisk grunn. Foto: Christian Olsen.

Les mer i kalender 2021 og 2009.