Orremåsan

Et stort myrområde strekker seg ut rundt oss; vi er på Orremåsan i  Gaupesteinmarka, i den delen som er  naturreservat.

 Myr står for en tredel av verdens karbonlager i jord og binder opp mer CO2 enn de slipper ut. I intakte myrer er vannstanden så høy at oksygen ikke trenger ned til torvlaget, og torven brytes ikke ned. Karbonet lagres der og slipper ikke ut.

Myrrestaurering er tiltaket man benytter for å få norske myrer tilbake til det de opprinnelig var. For myrarealet i Norge er redusert med en tredel i løpet av de siste 80 år på grunn av grøfting, skogplanting, oppdyrking, torvuttak, veianlegg og utbygging.

Her på Orremåsan foregår nå restaurering av myr, bestemt av Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) i Oslo og Viken, i samarbeid med Statens naturoppsyn: Restaurering av myr i Gaupesteinmarka naturreservat. Tiltaket innebærer å tette igjen grøfter i drenerte myrer for å få vannstanden tilbake til opprinnelig tilstand. Dette vil føre til at myra igjen vil oppnå sin økologiske funksjon, slik at artsmangfoldet vil øke og karbonlagring, flomdemping og vannfiltrering forbedres.

Tiltaket finansieres av Miljødirektoratet og er en del av «Plan for restaurering av våtmark i Norge 2016 – 2020».

Så vi kan se positivt på arbeidet som er utført/utføres rundt på myra, og tenke på den gangen det var flydropp her under krigen, eller alle de gangene vi har opplevd orrhaneleik i tidlige morgentimer.

 

                           Skautravern 2021                 Ski historielag