Monsrud
Monsrud gård var i sin tid kirkegods under Hovedøya kloster, men etter reformasjonen ble den krongods. Enken Juliane Rasmusdatter på Monsrud, gnr. 137, solgte i sin tid grunnen til jernbanens stasjonsanlegget. Det bodde bare gamle folk på Monsrud, og i 1897 ble resten av gården solgt til Artilleriregiment nr. 1 i Fredrikstad.

Monsrud leirEn tilspissing av forholdet til Sverige på slutten av 1800-tallet førte til at depotet til Andre Artillerikorps i Fredrikstad lå for utsatt til, og dermed ble leiren i Ski etablert i 1897. Samme høst ble det bestemt at Andre Korps Standkvarter skulle flyttes fra Fredrikstad til Christiania med "Depotplads" i Ski. I 1902 overtok Forsvarsdepartementet eiendommen. Forsvaret hadde da allerede bygget Magasinleiren.

De første bygningene ble satt opp i 1897. Året etter ble nye områder kjøpt fra Monsrud gård, og i 1902 kjøpte departementet den delen av Monsrud som lå mellom jernbanen og Gamleveien. Her startet byggingen i 1907 og området ble kalt Monsrud leir. Den opprinnelige Magasinplassen ble fra da av kalt Magasinleiren. Under krigen ble leiren ytterligere utvidet av tyskerne. Hele Nordre leir ble bygget av tyskerne. I Magasinleiren utvidet de kjøkkenbygningen og et antall brakker ble oppført der Finstad skole nå ligger. Den store jordhaugen på skolens lekeplass skjuler rester etter en bunker som tyskerne bygde.

Depoet
I sin tid var Depotet den største arbeidsplassen i Ski. Der arbeidet det mange håndverkere: skreddere, salmakere, vognmakere, hjulmakere og i tillegg mange magasinbetjenter. Det har vært tre leirer på området: Magasinleiren, som er den eldste, så kom Monsrud leir, og i 1940 bygget tyskerne Nordre leir. Den besto av karakteristiskeMagasinleiren tyskerbrakker. Under andre verdenskrig var Ski magasinplass tysk forsyningsleir. I 1946 flyttet standkvarteret for AR1 fra Oslo til Fredrikstad, men var i årene 1958-86 igjen på Ski. Artilleriregiment 1 ble flyttet til Fredrikstad i 1985, og leiren nedlagt i 1996, - etter 99 års drift. Riksantikvaren bestemte at ni av bygningene skulle vernes, men nå er alt brent eller revet og området er bebygd med blokker og rekkehus.

Magasinleiren
Lagerbygningene i Magasinleiren er fra 1897 og var planlagt som vognmagasin for henholdsvis Linjen og Landvernet. De har senere blitt brukt til mye annet. Magasinleiren ble det lagret artillerimateriell, trekkvogner for ammunisjon og skyts, kvartermateriell, håndvåpen osv. for artilleristene. Vognmagasinene ble også innrettet for stallbruk. I den første tiden omfattet leiren også verkstedbygninger, magasiner, kjøkkenbygning, oppsynsmannsbolig og ammunisjonshus. Sidespor til jernbanen ble også bygget. I 1907 kom en lasterampe, 

Vognmagasinplassert på 3 laftesteiner på plass. Under den andre verdenskrig var ca. 600 tyske soldater stasjonert ved Ski depot. Vesentlige deler av Monsrud leir ble bygget ut, med blant annet 9 lange brakker og garasjer utenfor den gamle hoveddelen av leiren. AR1 hadde i perioden 1945 til 1993 lager her. 

VognmagasinDe første husene er allerede revet, og i dag går veiforbindelsen Vestveien/Åsveien over området. Nordre leir og Monsrud leir er regulert til bolig- og næringsområder.

AR1 hadde tidligere major Torben Gamst som sjef. Han ble senere direktør for Forsvarsmuseet.

Krigsfanger
Russiske krigsfanger var internert på Depoet under krigen. Da Milorg i Ski overtok Depoet 8. mai 1945, 
ble fangene flyttet til "hirdheimen" og bodde der utover sommeren 1945. Fangene ble populære blant barn og voksne i Ski. 

Klær ble skaffet til veie etter iherdig innsats, og mange kontakter og gryende vennskap ble opprettet.
Fangene lovet å skrive til sine nye venner, men ingen livstegn er kommet etterat de ble sendt tilbake til Stalins Russland.

Artillerihester
Rundt 1800 måtte bøndene underholde soldater og hester for forsvaret. En liste fra 1805 over «Dragun Qvarter i Kraakstad Hoved Sogn» viser at bonden på Finstad gård var pliktig til å innkvartere inntil fire kavalerister og tolv infanterister om sommeren og noen færre om vinteren.

Senere ble plikten redusert til å holde en artillerihest mot godtgjørelse. I 1823 ble gården delt og i 1873 ble to fettere enige om å dele hesteholdet. Det ble tinglyst en kontrakt på dette.

Hesteholdet varte til slutten av 1930-tallet. Den siste artillerihesten het Pål og fikk mange gode år på Finstad Nordre etter at Artilleriregiment nr. 1 ikke hadde behov for den.

Se mer: Kalender 1994 februar,
Kalender 1997 omslaget,
Kalender 1989,
Kalender 2004,
Follominne 2006 s 64-70,
ØB 25.11.2006 s21-23,
Follo Avis