Gravhauger, gravrøyser og steinsettinger

De første gravminner var trolig røyser fra bronsealder. "Gammelt som alle haugene" er et velkjent uttrykk. Å gravlegge i hauger ble vanlig allerede ca 2 500 år f. Kr. Skikken fortsatte til år 1030 og kanskje enda lengre. Flatmarksgraver var de enkleste, og er i dag ikke lette å finne. Ved Bernhus har vi et merkelig gravminne, en stor krets av 9 kampesteiner - en steinsetting. På Kråkstad prestegårdens grunn, både på dyrket mark og i skogen, ligger noen av bygdas fineste samlinger av kulturminner, dels fra jernalder, dels fra middelalder og senere tid.  

Les mer

‘Kjellere’ i gravhauger

Ski kommune har mer enn 200 bevarte gravhauger. Det er imponerende i en jordbruksbygd der hauger som lå i veien for plogen gjerne ble pløyd bort. I omtrent 20 av haugene er det bygd en potetkjeller, fint oppmurte vegger som det har vært tak over. Mange andre hauger har en grop i midten av varierende størrelse. Disse tolkes ofte som spor etter plyndringer av skattejegere. Oldsaker kunne selges, til private samlere og til museer.   

Les mer

Vardehaug

Vi finner mange automatisk fredede kulturminner i Ski, og flere av dem er i nærheten av Vardehaug. 

Les mer