Gården var en ødegård som hørte under Kråkstad Prestegård. I 1761 fikk klokker Nicolai Behmer bygselbrev på gården. I 1863 ble gården delt i to bruk - søndre og nordre.Glenne Nordre

I 1930 kjøpte Konrad Bjerke (født 17. apr 1899) gården Glenne etter sin far Svend Wilhelm Bjerke (1872-1947). Konrad Bjerke var en kjent mann i bygda, og de fleste hadde noe med han å gjøre da han var filialbestyrer i Kråkstad og Ski Sparebanks filialer i Kråkstad, Bru, Fjeld og Langhus.

Sønnen, Svenn Johan Bjerke, er er i dag eier av gården, og har i samarbeide med Oldsakssamlingen restaurert flere gravhauger på eiendommen. Rundt 1990 begynte Bjerke å restaurere det gamle kulturlandskapet. Området består av morenegrus og ligger 150 m NNV for våningshuset, N for Glenneveien. Gravhaugene er fra jernalderen (500 f Kr - 1000 e Kr). En skigard i gammel stil setter en flott ramme om hele området, som er tilsådd med gras. Ei informasjonstavle i stein forteller turgåere om gravhaugene. På 1920-tallet sto gravhaugfeltene i fare for å bli grustak for veiutbygging, men takket være beplantning av epletrær ble områdene betraktet som hage, og unngikk derved ekspropriasjon.

Les mer: ØB 27.10.97 og 15.06.00