Per Asbjørn Krogstie
Per Krogstie ble æresmedlem av Ski Historielag 7. mars 2014.

Minneord
Gjennom flere tiår har Per arbeidet for lokalhistorie i Ski Historielag og vært engasjert i museumssaken for Follo Museum og Follo Historielag. Etter at Per ble pensjonist fra «sprengstoffen» i Ski i 1996 tok det bare et par år før han høynet medlemskapet til å bli nestleder i Ski Historielags styre. I Pers tid ble det som følge av en rivende utvikling med reguleringssaker i kommunen arbeidet my med sikring av fornminner som gamle gravfelt og gamle bygninger. Det fine gravfeltet Vardehaug – med flere gravhauger fra forskjellige tidsepoker nedenfor Ski sykehus – ble sikret gjennom initiativ fra historielaget slik at fylket kjøpte eiendommen. I en avtale med kommunen skal kommunen opparbeide parkanlegg overvåket av historielaget. Skolebarn deltar i årlig rydding og Per med flere har holdt kåseri for barna om gravfeltet. 

Særlig arkivet med bilder og lokalhistorie var viktig for styret i Pers styreperiode, noe han arvet fra sin forgjenger Grete. Vi er i tiåret der oppfølging av Waldemarhøy og Ustvedthussaken med nytt stabbur og Hagabua var viktig for fremtidig sikring for publikum og impulser til senere styrer. 

Per ble født på Kongsberg i 1931, vokste opp i Oslo, tok ingeniørutdannelse ved NTH og etter hvert havnet som ingeniør på sprengstoffen i Ski, dvs. Grubernes Sprængstoffabrikker. Per har en aktiv periode i idretten der han fulgte opp de tre sønnene på idrettsbanene over hele Østlandet. Og det gikk som det måtte gå – Per ble styreleder i Ski Idrettslag over flere perioder. Mange vil minnes Pers humoristisk sans og ikke minst de morsomme og satiriske tekstene til Ski-revyene. 

Han ble innvalgt i Ski kommunestyre for Høyre og i fire perioder – 16 år – og satt i formannskapet som gruppeleder og leder for det som den gang var bygnings- og teknisk utvalg. Rotary tildelte ham Rotarys Paul Harris Fellow-prisen for sitt gode samfunnsarbeide. Med sin erfaring og kontaktnett fra politikken og idretten var Per til uvurderlig nytte for å få til løsninger for bidrag til sikring og opplysning om kulturminner og vår lokalhistorie. Siden historielaget var høringsinstans loset han laget med sikker hånd gjennom de utallige reguleringssaker i en vekstperiode i kommunen. 

Per var opptatt av museumssaken med Follo Museum og Historielag, og deltok i representantskap, valgkomite og varaposisjoner på historielagssiden. Han tok det hardt når det ble klart at styret i museet eierstiftelses styrte måtte avvikle på grunn av gjeld. Han var opptatt av alle de som hadde bidratt med dugnad over flere tiår og gitt gjenstander for å få frem et lokalmuseum for Follo-bygdene. 

Per skrev hele ni artikler i Follominne – en årbok han mente var et viktig organ for formidling av vår kulturarv for hele Folloregionen. 

Per ble utnevnt som æresmedlem i Ski Høyre, mottok Ski kommunes kulturpris i 2004 og æresmedlem i Ski Historielag i 2014. Per Asbjørn Krogstie gikk bort 14. januar i 2022 og vi vil minnes Per i takknemlighet. 

Knut Falla, Ski Historielag